Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se våra villkor för mer information.
map Icon

Snickarvägen 5, 574 37 Vetlanda

Vad menar vi med hållbarhet?

Miljö- och hållbarhetsarbete handlar främst om att alla ska arbeta för att jordens resurser inte ska ta slut. Sammantaget finns det tre huvudkategorier inom hållbarhet

 • Miljömässig hållbarhet, där man har som mål att jordens resurser ska hålla så länge som möjligt.
 • Social hållbarhet, där man har som mål att alla anställda ska trivas och att det ska vara en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
 • Ekonomisk hållbarhet, där man har som mål att tjäna tillräckligt mycket pengar för att företaget ska vara ekonomiskt hållbart över tid.

Miljömässig hållbarhet

 • Vi upprättar och följer upp mål på lång och kort sikt som i sin tur leder till ständiga miljöförbättringar.
 • Vi arbetar tydligt, hållbart och mätbart inom områden såsom riskminimering för att förebygga föroreningar.
 • Vi har som krav att de transporter vi utför ska vara miljömässigt effektiva.
 • Vi påverkar och ställer rimliga och hårda miljökrav på våra leverantörer som bland annat inkluderar krav på bränsle, däck och smörjmedel.
 • Vi har alltid våra miljömässiga mål i åtanke vid nyinvesteringar.
 • Vi informerar kunder och omvärld om vårt kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsarbete på ett sätt som medför att ett ökat förtroende skapas.
 • Vi strävar efter, och om möjligt verkar för bättre och hårdare miljökrav inom branschen.

Social hållbarhet

 • Vi inkluderar vår personal i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, bland annat med hjälp av informations- och utbildningsträffar.
 • Vi arbetar för jämställdhet och för att alla ska trivas på vår arbetsplats.
 • Våra anställda får alltid möjlighet att uttala sig innan nyinvesteringar sker som påverkar deras arbetsmiljö
 • Vi ser alltid till att lastkapaciteten inte överskrids och att lasten är säkrad. Främst för att värna om vår personal och medtrafikanter, men även för att vi förstår vikten av att följa de regler som finns.
 • Vi ser alltid till att fordon, lokaler och utrustning hålls i ett så pass bra skick att personalen kan arbeta på ett säkert sätt samt att vår lönsamhet förblir god.
 • Vi ser till att alla hastighetsgränser hålls samt att vi håller ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.
 • Våra förare anpassar alltid hastigheten efter väglaget.
 • Vi har som krav på att alla anställda ska vara drogfria.
 • Vi har krav på att bilbälte alltid ska användas vid färd.
 • Vi genomför informationsträffar och utbildningar så att alla anställda vet hur vi ska arbeta. Ett tydligt mål med träffarna är även att våra anställda ska bli mer delaktiga i vårt ständiga förbättringsarbete.

Ekonomisk hållbarhet

 • Vi samarbetar enbart med företag som är lika måna som oss om att vara såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara.
 • Vi har en god ekonomisk tillväxt, vilket också är ett måste för att vi ska kunna uppfylla våra sociala och miljömässiga hållbarhetsmål.
 • Vi bedriver vår verksamhet och hushåller med våra resurser på ett sätt som medför att vårt företag är ekonomiskt hållbart över tid.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att öka kundnöjdheten, vilket i sin tur medför att vårt företag har utmärkta förutsättningar för att bibehålla en god ekonomi.
 • Vi är en lärande organisation som kontinuerligt tar in synpunkter och klagomål från kunder. Efter det utreder vi vad som hänt och åtgärdar eventuella felaktigheter med mål att vår verksamhet ska bli än mer ekonomisk lönsam och effektiv.