Miljö

Miljö

Martin Danielssons Åkeri AB ska utföra transport och maskintjänster åt kunder på sådant sätt att miljön påverkas minimalt och att kunden får beställda enheter och gods på rätt plats i rätt tid och till rätt pris.

Vi ska tillsammans skapa en bra arbetsmiljö så att alla ska känna att man har ett trivsamt och stimulerande arbete.

För att uppnå detta ska Martin Danielssons Åkeri AB

  • vid nyinvesteringar ska hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljörisker. Redan vid planeringen av nyinvesteringar ska medarbetarnas synpunkter inhämtas.
  • påverka, ställa krav på våra leverantörer av bränsle, däck, smörjmedel och andra förnödenheter som har påverkan på miljön.
  • sträva efter att utföra effektiva transporter med mesta möjliga returer.
  • följa eller om möjligt verka för att vara bättre än lagstiftning och andra samhälls- och kundkrav.
  • ha engagerade och motiverade medarbetare som genom information och utbildning kan ta aktiv del i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.
  • ha en planläggning för att minimera risker i verksamheten och förebygga föroreningar.
  • upprätta mätbara mål på kort och lång sikt som leder till ständiga förbättringar.
  • minimera verksamhetens negativa miljöeffekter.

Våra insatser skall styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

Comments are closed.