Kvalitet & Säkerhet

Kvalitet & Säkerhet

Martin Danielssons Åkeri AB vill att vi upplevs som förebilder för övriga trafikanter och att företagets fordon och maskiner framförs på ett trafiksäkert sätt så att olycksrisken minimeras. Vi skall genom utförandet av transporter och tjänster lägga grunden för fortsatta uppdrag till nuvarande och kommande kunder.

För att uppnå detta ska Martin Danielssons Åkeri AB:

  • informera kunder och övrig omvärld om företagets kvalitets- och trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att höja tjänsternas kvalitet.
  • bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten ständigt förbättras. Detta skall ske i en takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
  • omedelbart ta hand om synpunkter och klagomål. Eventuella fel utreds och åtgärdas snarast möjligt så att upprepning förhindras.
  • fordon, lokaler och utrustning ska hållas i sådant skick att de säkert kan användas i det dagliga arbetet.
  • se till att lastkapaciteten inte överskrids och att lasten är säkrad.
  • se till att hastighetsgränser och tillräckliga avstånd hålls.
  • förarna anpassar hastigheten till vad väglaget kräver.
  • alla anställda ska vara drogfria.
  • se till att bilbälte alltid ska användas vid färd på väg.
  • genom information och utbildning motivera samtliga anställda att arbeta mot ständiga förbättringar.

Comments are closed.